FotoJoop 
  Home  |   Foto's 2022  |   Foto's 2021  |   Foto's 2020  |   Foto's 2019  |   Foto's 2018  |   Foto's 2017  |   Foto's 2016  |   Foto's 2015  |   Foto's 2014  |   Foto's 2013  |   Foto's 2012  |  Foto's 2011  |   Foto's 2010  |   Foto's 2009  |   Foto's 2008  |   Foto's 2007  |   Foto's 2006  |   Foto's 2005  |   Foto's 2004  
| 2011 ALLE INFORMATIE DIE TE MAKEN HEEFT OVER PERSPECT DREIGENDE SLUITINGEN ONTSLAGEN ENZ ENZ.|

 

Welzijnswerk voor IJsselmondse burger in 2012 flink afgeslankt

Het dagelijks bestuur heeft 15 november 2011 het besluit genomen over de subsidie in 2012 voor de welzijnsinstellingen DOCK, Stichting Peuteropvang IJsselmonde (SPIJ) en Perspect. Daarmee denkt de deelgemeente IJsselmonde dat de basisvoorziening op het gebied van welzijn voor de IJsselmondse burgers is gewaarborgd.

Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde aan de Herenwaard besloot eind 2010 de structurele subsidie voor de zes grote welzijnsinstellingen per 1 januari 2012 te beëindigen. Vier van de zes instellingen hebben tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Het dagelijks bestuur heeft nu zijn eerdere besluit op de bezwaren van DOCK, SPIJ en Perspect (om de beëindiging van de subsidie per 1 januari 2012 te handhaven) herroepen.

Om een goede overgang te bereiken, heeft de deelgemeente met de instellingen gesproken over de afbouw en de afronding van de activiteiten. Voor de periode 1 januari 2012 – 1 juli 2012 moesten aanvullende afspraken gemaakt worden. Daarover heeft het dagelijks bestuur nu het besluit genomen door de hoogte van de subsidie in 2012 vast te stellen en aan te geven welke taken de instellingen daarvoor in welke periode moeten uitvoeren.

Maatschappelijk werk
DOCK verzorgt in de deelgemeente IJsselmonde het algemeen maatschappelijk werk en het schoolmaatschappelijk werk. De subsidie voor het schoolmaatschappelijk werk gaat lopen via de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS).
Voor het algemeen maatschappelijk werk ontvangt DOCK van de deelgemeente IJsselmonde subsidie tot 1 juli 2012. DOCK moet de taken voor het algemeen maatschappelijk werk afbouwen, maar blijft tot 1 juli 2012 de lopende dossiers en nieuwe, acute zaken behandelen.

Peuteropvang
Stichting Peuteropvang IJsselmonde verzorgt de opvang van peuters op twaalf locaties. De subsidie loopt door tot 1 januari 2013 en daarmee verandert er niets ten opzichte van 2011.

Sociaal cultureel werk
Welzijnsorganisatie Perspect verzorgt sociaal cultureel werk in de deelgemeente IJsselmonde waaronder opbouwwerk, kinderwerk en de Trefpunten. Perspect moet de activiteiten beëindigen per 1 juli 2012 en ontvangt tot die datum een subsidie.
In de Beverwaard, Groot IJsselmonde en Lombardijen blijft tot 1 juli 2012 minstens één locatie beschikbaar voor sociaal culturele activiteiten. Hierdoor kan een minimaal aanbod tot 1 juli 2012 blijven bestaan en zijn voor bewonersinitiatieven locaties beschikbaar om hun activiteiten voort te zetten.
Perspect moet Trefpunt De Dijk en Trefpunt De Focus tot 1 juli 2012 open houden en de overige panden zo spoedig mogelijk afstoten.

Knelpunten melden
Bewonersinitiatieven die nu gebruik maken van een locatie van Perspect die zal sluiten, krijgen van Perspect een alternatief tot 1 juli 2012 aangeboden.
Bewonersinitiatieven die vastlopen of zonder activiteitenruimte dreigen te komen, kunnen dit (onder vermelding van naam, telefoonnummer en functie binnen het bewonersinitiatief) melden door een mail sturen naar: nieuwwelzijn@ijsselmonde.rotterdam.nl. Daarbij moet men aangeven wanneer welke locatie wordt gebruikt, welke voorzieningen nodig zijn, op welke dag en welke tijd, met hoeveel personen men gemiddeld aanwezig is, en welk alternatief Perspect heeft aangeboden.
De deelgemeente onderzoekt bij knelpunten de mogelijkheden voor een andere activiteitenruimte en brengt de betrokken partijen met elkaar in contact. Dan kan de wekelijkse klaverjasavond mogelijk voortaan ergens anders plaatsvinden, bijvoorbeeld in het gebouw van de speeltuin, een seniorencomplex of school.

Nieuw welzijn
Het dagelijks bestuur van de deelgemeente IJsselmonde wil het welzijnswerk op een andere manier vormgeven. Daarom worden de structurele subsidierelaties met de zes grote welzijnsinstellingen beëindigd.

Het nieuwe welzijn stelt de kracht van burgers centraal: de nadruk ligt op zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken. Het welzijnswerk in IJsselmonde moet beter aansluiten op de vraag van de burgers en voorbereid zijn op de nieuwe taken die naar de (deel)gemeente komen, onder meer op het terrein van de AWBZ en jeugdzorg.
Daarnaast moet, vanwege de bezuinigingen, het welzijnswerk met minder budget worden uitgevoerd.
Om het beste aanbod te vinden, zet de deelgemeente IJsselmonde de opdracht uit via een gebiedsgerichte aanbesteding, in samenwerking met het College van Burgemeester en Wethouders en gemeentelijke diensten. De aanbesteding start in januari 2012; het nieuwe welzijn zal per 1 juli 2012 beginnen.

Beroep bij rechtbank
DOCK, Perspect, SPIJ en Onbenutte Kwaliteiten IJsselmonde hebben bij de rechtbank beroep ingesteld tegen het eerdere besluit op bezwaar. De zitting was op 17 november 2012. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak wordt verwacht.

Welzijnswerk protesteert: concurrentiepositie bij voorbaat zwak

IJsselmonde telt drie buurthuizen. Nog wel, want het welzijnswerk gaat op de schop. De deelgemeente stopt de subsidie. Aanbesteden is nu het toverwoord. Met alle onzekerheid van dien voor bewoners, medewerkers en de welzijnsorganisaties zelf.Het extern onderzoeksrapport ‘Focus en Massa’ (91 pagina’s) geeft “recht voor zijn raap” kritiek op de deelgemeentelijke organisatie, het bestuur en op het welzijnswerk in de deelgemeente IJsselmonde. “En dus ga je met de betrokken partijen om de tafel zitten om de inhoud van het rapport uit te diepen”, zegt Netty Verschoor, directeur van welzijnsorganisatie Perspect.

Maar de gemeente Rotterdam heeft gekozen voor aanbesteding, per 1 januari 2013. Deelgemeente IJsselmonde draait de schroef nog wat verder aan. Per 1 januari 2012 stopt de subsidie voor bestaande welzijnsorganisaties. De aanbesteding vindt plaats per 1 juli 2012. Iedereen mag offreren, dus ook Perspect. “Maar dan moet je wel weten wat de criteria zijn. En hoe komen we dat half jaar door? Wij zijn geen lege organisatie. De deelgemeente betrekt ons nergens bij, ook al zegt zij zelf van wel”.

Grote onzekerheid voor de medewerkers van Perspect en welzijnsorganisaties als DOCK en SPIJ. Maar vooral ook voor bijvoorbeeld de wekelijks 900 bezoekers van de buurthuizen. Een advocaat is in de arm genomen.

Bron: Richard van der Keur/De Havenloods

 INFO

Personeelsbijeenkomst

Op 16 november vond een personeelsbijeenkomst plaats waarin Netty Verschoor de stand van zaken heeft toegelicht. Medewerkers die niet aanwezig konden zijn, zijn persoonlijk op de hoogte gesteld. De deelgemeente stopt per 1 januari aanstaande de subsidie. Alleen de trefpunten De Focus en De Dijk blijven voorlopig geopend. Hoe en welke activiteiten daar gaan plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Informatie aan vrijwilligers

De vrijwilligers zijn per brief geïnformeerd. Deze brief is donderdag 17 november verstuurd. In de brief worden de vrijwilligers uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op maandag 21 november in trefpunt Lombardijen. Aanvang 19.00 uur. Zij krijgen uitleg van Netty en kunnen met elkaar van gedachten wisselen. Vrijwilligers die willen komen, moeten zich eerst aanmelden bij het Centraal Bureau.

BRON:NIEUWSBRIEF PERSPECT

 

Trefpunt Lombardijen definitief dicht per 1 januari

Wegens bezuinigingen van de deelgemeente, moet Perspect het trefpunt sluiten. De sluiting is definitief per 1 januari. Tot die tjd vinden enkele activiteiten doorgang. Hierover wordt overleg gevoerd. Yvonne van der Schelling is aanspreekpunt. ZIj is te bereiken via 010 - 707 49 09. bron:perspect

Protest tegen manier van afbreken welzijn in IJsselmonde

IJSSELMONDE. Vanavond protesteert het voltallige personeel van welzijnsorganisatie Perspect, alsmede vrijwilligers en bewoners tegen de onbehoorlijke wijze waarop het dagelijks bestuur van deelgemeente IJsselmonde omgaat met het beëindigen van een groot gedeelte van de subsidierelatie met Perspect en de sluiting van twee van de vier trefpunten. Het protest vindt plaats tijdens een extra commissievergadering samenleving om 20.00 uur in het deelgemeentekantoor aan de Herenwaard 23.

De medewerkers willen via een net, maar duidelijk protest het bestuur van de deelgemeente laten weten dat het onbehoorlijk is om op de gevolgde wijze met mensen (medewerkers, vrijwilligers en bewoners) om te gaan. Duidelijk is dat er een opdracht is om twee trefpunten open te houden, maar hoe en wat is niet duidelijk. De medewerkers weten dus nog altijd niet  wat de opdracht is die zij per 1 januari 2012 moeten gaan uitvoeren. De medewerkers weten nu op 1 december nog altijd niet wie er in dienst kunnen blijven en wie niet. Voor de bewoners is nog onduidelijk of de welzijns- en preventieve zorgactiviteiten, die ondersteund moeten worden, doorgaan. Voorbeelden hiervan zijn de vrouwenkamer, de fietslessen, de taallessen, de ouderenactivering, de verjaardagssoos, jong- en oud activiteiten, de springplankgroepen, het ondersteunen van zelforganisaties, het signaleren van knelpunten, het ondersteunen van sociale cohesie, enzovoort. De medewerkers hebben daarom besloten vanavond 1 december om 20.00 uur bij de commissievergadering samenleving in te spreken en actie te voeren. Gré Korteweg, voorzitter van de OR van Perspect,  spreekt in namens de OR en namens het personeel. Ook twee bewoners/vrijwilligers spreken in. Een andere bewoonster heeft een protestbrief afgegeven bij de griffier.

In tegenstelling tot wat de deelgemeente schrijft op de deelgemeentepagina zijn er GEEN gesprekken gevoerd over wat er in de periode van 1 januari tot 1 juli 2012 moet gebeuren. In tegenstelling tot wat de deelgemeente in datzelfde artikel schrijft is er NIET aangegeven welke taken de instellingen moeten uitvoeren. Wat heerst is volstrekte onduidelijkheid en onzekerheid. De protestactie is gericht tegen de onbehoorlijke manier van handelen van het dagelijks bestuur van deelgemeente IJsselmonde.

Per 1 januari 2012 krijgt Perspect een subsidievermindering van ruim 60%. De medewerkers hebben dit 5 weken voor 1 januari 2012 te horen gekregen en zijn hier enorm van geschrokken want dit heeft enorme gevolgen. Perspect  heeft in 2011 reeds 200.000 euro bezuinigd en heeft voor 2012 voorgesorteerd op nog eens een extra bezuiniging. De medewerkers staan achter het aanbesteden, maar willen ook de mogelijkheid krijgen om aan te KUNNEN besteden. De protestactie is gericht tegen de manier waarop het nieuwe welzijn in deelgemeente IJsselmonde vorm krijgt. Dat een welzijnsorganisatie die de wijk en haar bewoners van haver tot gort kent en al jaren een begrip is in de wijk, niet eens de mogelijkheid krijgt om aan te besteden per 1 juli 2012, omdat dan de organisatie al volledig is uitgekleed.

De extra commissievergadering is op verzoek van de oppositie. De zes partijen uit IJsselmonde die gekort worden op hun subsidie zijn uitgenodigd aan tafel te komen zitten. Het wordt een soort hoorzitting, waar een aantal vragen aan de orde zullen komen. Netty Verschoor, directeur Perspect, zit aan tafel namens welzijnsorganisatie Perspect.

Vanavond brengt burgemeester Aboutaleb om 19.30 uur een bezoek aan ’t Zaaltje vanwege de start van het buurtpreventieteam. Ook hier zal enige vorm van protest zijn tegen de sluiting van dit buurthuis. Een buurtbewoonster uit Sportdorp zal de burgemeester toespreken en een brief overhandigen.

Einde persbericht

­­Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne van Leeuwen 06-36122970 of Loes Janssens 06 - 10288170

 STUKJE FOTOJOOP

Ik had al het een of het ander vernomen, via horen en zeggen, hoe het er bij staat voor o/a perspect.

Toen ik een telefoontje kreeg van jacq van gent of ik even langs wilde komen voor een gesprek.

Toen dacht o jee zal het dan toch waar zijn wat er allemaal gezegt wordt.

Nou mijn gedachte blijkt wel de waarheid te wezen.

Ik schrok enorm zeker wat al de vaste krachten te wachten staat, en de gedwongen sluiting van diverse centra’s.

Vind dit heel erg, in deze onzekere tijd, en blijf nog met een heleboel onduidelijke vragen zitten.

Dat er bezuinigt moet worden ok daar kan ik mij nog iets bij voorstellen. Maar de keuze daarin dat zit mij niet lekker

Wat gaat er gebeuren met de kinderen die straks misschien niet meer in buurthuizen terecht kunnen en op straat belanden.

Ouderen die straks geen kopje koffie of een kaartje willen leggen meer kunnen doen omdat er geen buurtcentra’s meer zijn.

Nu ik dit aan het schrijven bent merk ik , dat ik steeds bozer wordt. Dus ik stop er nu mee. Sorry voor de eventuele schrijf fouten

daarom gaat ik vanavond naar de deelgemeente om deel te nemen en  foto’s te maken van de actie.

Heel veel sterkte en hoop voor alle medewerkers/medewerksters van perspect. VEEL RESPECT VOOR PERSPECT

Commissievergadering Samenleving in IJsselmonde grote chaos

Ruim 80 aanwezigen waren er speciaal voor gekomen. Spandoeken, protestborden, een zwarte welzijnspiet en veel verontruste medewerkers van welzijnsorganisaties die de deelgemeente IJsselmonde rijk is.

De voorzitter, de heer van Eijk, opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom.

Het was de bedoeling dat er op deze avond toelichting kon worden gegeven over de stand van zaken van de Transitie Welzijn. Hier werd echter door de heer de Langen (CDA) een stokje voor gestoken, hij stelde voor om juist het belangrijkste agendapunt te schrappen omdat er vragen gesteld zouden worden die op dat moment toch niet beantwoord hadden kunnen worden, waardoor er slechts spreekrecht voor deze organisaties overbleef.

De heer van Eijk vond het een te belangrijk punt om dit zonder meer te schrappen, waardoor er een stemming volgde. CDA, VVD, Leefbaar Rotterdam én ChristenUnie/SGP stemden vóór, waardoor er een meerderheid was om agendapunt 4 niet te behandelen. Dit tot grote frustratie van de welzijnsorganisaties. Een golf van kritiek was het gevolg, waardoor de heer van Eijk het publiek maande zich te onthouden van instemming of ontstemming.

De sprekers van de welzijnsorganisaties hielden hun betoog, die een iets ander karakter had gekregen. Eén aanwezige sprak terecht haar ongenoegen uit dat sommige deelraadsleden in haar ogen met totaal iets anders bezig waren dan met het luisteren naar de sprekers. Er was veel kritiek op de deelraad omdat men zich niet serieus voelde genomen, en staken dit niet onder stoelen of banken. Ook de PvdA en de HIJ spraken hun verontwaardiging uit over de handelwijze.

De deelgemeente houdt vast aan het volgende:
• Voor Perspect heeft het dagelijks bestuur besloten dat de subsidierelatie wordt beëindigd per 1 juli 2012 en dat voor het tijdvak van 1 januari 2012 tot 1 juli 2012 een budgetsubsidie wordt verleend.
• Voor DOCK heeft het dagelijks bestuur besloten dat de subsidierelatie wordt beëindigd per 1 juli 2012 en dat voor het tijdvak van 1 januari 2012 tot 1 juli 2012 een budgetsubsidie wordt verleend (voor Algemeen Maatschappelijk Werk).
• Voor SPIJ heeft het dagelijks bestuur besloten dat de subsidierelatie wordt beëindigd per 1 januari 2013 en dat voor het tijdvak van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013 een budgetsubsidie wordt verleend.

bron:ijsselmondenieuws

Ze zetten ons terug achter de geraniums

Het schilderclubje van Riet, de verjaardagssoos voor 70-plussers, de schaakvereniging of de creaclub van Rosaline; het is slechts een greep uit de Rotterdamse clubs die binnenkort dakloos zijn. Want hun onderkomens, de buurthuizen, sluiten in rap tempo hun deuren. Te beginnen op Zuid. “Ze zetten ons terug achter de geraniums.”

De koffie is er goed, de verwarming staat altijd lekker hoog en de huur is er niet duur. Nee, in Trefpunt Lombardijen is het goed toeven voor het schilderclubje van Riet Koster (81). Al vier jaar begeleidt zij een groepje amateurschilders, nu zo’n negentien in getal. Ze maken olieverfschilderijen, aquarellen of tekeningen met potlood. Zelf is ze goed in olieverf. Voornamelijk landschappen schildert ze, a la Breugel. “Ik stond paf toen ik hoorde dat het Trefpunt Lombardijen dicht gaat per januari. Momenteel zijn ze het Trefpunt aan het opknappen, dus ik dacht: dit blijft nog wel een tijdje open. Nou, niet dus. Gelukkig mogen we het Sinterklaas- en Kerstfeest nog wel in het Trefpunt vieren.” Nodigt Riet haar cursisten vanaf januari bij haar thuis uit? “Nee hoor, dat wordt me veel te druk.”

Twee dicht
Van de vier buurthuizen van welzijnsorganisatie Perspect gaan er door de subsidiestop twee dicht. Naast het Trefpunt sluit ook ‘t Zaaltje per januari haar deuren. Ook in Charlois en Feijenoord krijgt het welzijnswerk klappen. De organisatie Charlois Welzijn houdt zelfs op te bestaan. Directeur Netty Verschoor van Perspect spreekt van een kaalslag: “En de gemeente begint ermee op Zuid. In IJsselmonde zijn veel ouderen de dupe.”

Slimme samenwerking
In Delfshaven zien de welzijnsorganisaties de bezuinigingen ook al aankomen. Directeur Anja Zevenbergen van Disck: “We proberen al goed te kijken naar hoe we de huisvestingslasten kunnen terugschroeven door slimme samenwerking.” Perspect deed dit ook en ging terug van vijftien naar vier locaties. Dit blijkt dus ook nog niet genoeg.

Op zoek naar nieuwe plek
Riet Koster is nu – samen met Perspect – hard aan de slag om een nieuw onderkomen te zoeken voor de schilderclub. “Nog niks concreets hoor, maar de Oranjehof en de Petrakerk zijn opties. Ik kwam laatst iemand tegen van de kerk. Die zei: ‘we zijn met je bezig hoor’. Nou, dat geeft de burger moed. Ik vind: als je jezelf openstelt voor anderen, dan krijg je dat ook terug.” Voor Rosaline Veldman van de creaclub, die gebruikmaakt van ‘t Zaaltje, hoeft het niet meer. Rosaline gaat niet meer op zoek naar iets anders. “Met zijn negenen, sommigen hoogbejaard, in een bussie naar een locatie verderop, dat zie ik echt niet meer zitten. Dat wordt weer achter de geraniums zitten.”

Bron: De Weekkrant.nl

Perspect wordt monddood gemaakt bij commissievergadering

Netty Verschoor, directeur van Perspect was 1 december jl. uitgenodigd deel te nemen aan een discussie over het verloop van de transitie welzijn tijdens de extra commissievergadering samenleving. De extra commissievergadering kreeg echter een onverwachte en kwalijke wending. Coalitiepartijen CDA, LR, CU/SGP en VVD haalden het agendapunt van de agenda! De uitgenodigde partijen, waaronder Perspect, kregen niet de kans hun kritische geluid op het verloop van het proces te uiten. Door deze politiek truc toe te passen, mochten zij slechts inspreken en daarmee was de vergadering afgelopen. De oppositiepartijen waren net zo verbouwereerd als de uitgenodigde partijen. Zij hebben een stuk geschreven over de gang van zaken, hetgeen u binnenkort in de wijkkrant kunt lezen.

Luister hier naar de reportage van RTV Rijnmond.

Moddergooien met ‘Welzijn’ als inzet

Het wordt de burger niet makkelijk gemaakt. Wie moet je nu geloven? Het moddergooien via kranten en andere media is begonnen, en IJsselmondeNieuws bericht daar natuurlijk over. Hieronder de meningen van GroenLinks en Leefbaar Rotterdam-IJsselmonde. Oordeelt u zelf.

GroenLinks en Leefbaren over de commissievergadering Samenleving d.d. 1 december 2011

GroenLinks:’Coalitie IJsselmonde schoffeert inwoners’
De commissie Samenleving heeft tijdens een extra ingelaste vergadering over de bezuinigingen op het welzijnswerk besloten om het debat toch niet te voeren. Op de tribune zaten tientallen mensen die de discussie over het onderwerp wilden volgen. GroenLinks-commissielid Harm den Oude is verbijsterd en spreekt over een ‘schoffering’.
Lees verder

Leefbaar Rotterdam-IJsselmonde: Oppositie geeft burger valse hoop
Tijdens de commissie vergadering Samenleving heeft de oppositie, o.l.v. de PvdA, van deze vergadering een totale poppenkast gemaakt. Terwijl de oppositie (PvdA, GL, HIJ en D66) zich er terdege van bewust was dat de ´Transitie Welzijn´ een feit is omdat er door de gehele raad inclusief zij zelf reeds goedkeuring gegeven was, hebben zij bewoners met ´valse hoop´, naar de commissie vergadering gelokt. De oppositie heeft deze mensen in laten spreken, spandoeken laten maken, zich laten verkleden als o.a. zwarte piet. De ouderen overstuur gemaakt door hun te doen geloven dat al het welzijnswerk ophoud. Dit alles in de wetenschap dat de oppositie wist dat dit nutteloos was! Wij vinden dit dan ook een vorm van ´burger bedrog´.
Lees verder

07-12-2011 bron:ijsselmondenieuws

veranderingen welzijnswerk ijsselmonde

07 december 2011 | Deelgemeente IJsselmonde | nieuwsbericht

Er gaat in 2012 veel veranderen op het gebied van welzijn. Sommige onderdelen verdwijnen en er komt nieuw aanbod voor terug.

logo IJsselmonde

Veranderingen welzijnswerk IJsselmonde
Het welzijnswerk in IJsselmonde gaat veranderen. De deelgemeente IJsselmonde wil welzijn dat minder versnipperd is en dat de vraag van bewoners en hun eigen kracht centraal stelt. De nadruk ligt op zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken. Ook moet welzijn een rol gaan spelen in nieuwe taken die naar de (deel)gemeente komen, zoals rond de AWBZ en jeugdzorg. Welzijn moet daar een rol in gaan spelen en het huidige welzijnswerk is daar onvoldoende op voorbereid. Naast die gewenste veranderingen, heeft de deelgemeente ook te maken met bezuinigingen, dus het werk moet uitgevoerd worden met minder geld.

Tot nu toe verzorgen in IJsselmonde, naast veel kleine partijen, zes grotere instellingen het welzijnsaanbod met subsidie van de deelgemeente (DOCK, OK IJsselmonde, Perspect, SPIJ, SWF/JIJ en IJsselWijs). De subsidies aan deze zes welzijnsinstellingen worden beëindigd. Daarmee komt geld vrij om per 1 juli 2012 een nieuw welzijnsaanbod mogelijk te maken. De deelgemeente zal de opdracht voor dat nieuwe welzijnsaanbod verstrekken na een aanbesteding. Begin 2012 verschijnt het bestek en kunnen organisaties op de aanbesteding inschrijven. In mei wordt bekend wie de opdracht krijgt en per 1 juli 2012 gaat het nieuwe welzijnsaanbod van start.

Gevolgen voor bewoners
Het einde van de subsidie voor de welzijnsinstellingen heeft (mogelijk) ook gevolgen voor bewoners van IJsselmonde die gebruik maken van het maatschappelijk werk, peuteropvang, sociaal cultureel werk, jongerenwerk, ouderenwerk en sociale activering.

DOCK verzorgt in de deelgemeente IJsselmonde maatschappelijk werk. Voor het algemeen maatschappelijk werk ontvangt DOCK van de deelgemeente IJsselmonde subsidie tot 1 juli 2012. DOCK moet de taken voor het algemeen maatschappelijk werk afbouwen, maar blijft tot 1 juli 2012 de lopende dossiers en nieuwe, acute zaken behandelen. Per 1 juli 2012 vallen de taken onder het nieuwe welzijnsaanbod.

Stichting Peuteropvang IJsselmonde verzorgt de opvang van peuters op twaalf locaties. De subsidie loopt door tot 1 januari 2013 en daarmee verandert er niets ten opzichte van 2011.

Perspect verzorgt sociaal cultureel werk in de deelgemeente IJsselmonde waaronder opbouwwerk, kinderwerk en de Trefpunten. Perspect moet de activiteiten beëindigen per 1 juli 2012 en ontvangt tot die datum een subsidie. In de Beverwaard, Groot IJsselmonde en Lombardijen blijft tot 1 juli 2012 minstens één locatie beschikbaar voor sociaal culturele activiteiten. Hierdoor zijn er tot 1 juli 2012 voor bewonersinitiatieven locaties beschikbaar om de activiteiten voort te zetten. Daarna zal het nieuwe welzijn deze ondersteuning overnemen. Perspect moet Trefpunt De Dijk en Trefpunt De Focus tot 1 juli 2012 open houden en de overige panden (Trefpunt Lombardijen en buurthuis ’t Zaaltje) zo spoedig mogelijk afstoten. Activiteiten in Lombardijen kunnen onder meer plaatsvinden in Wijkgebouw Lombardijen aan de Menanderstraat en de deelgemeente is in overleg om ’t Zaaltje in 2012 beschikbaar te houden.

De subsidie aan de SWF-JIJ voor het jongerenwerk stopt per 1 januari 2012. Voor de periode tussen 1 januari en 1 juli 2012 krijgt SWF opdracht voor 4 fte jongerenwerkers die moeten zorgen voor de openstelling van de Talenthouse en wijkvakscholen/Talenthouse 2.0, en voor de begeleiding van de Jongerenraad.

IJsselWijs blijft de VraagWijzer verzorgen in 2012. Andere taken van IJsselWijs, zoals ouderenadvies en het Vlechtwerk Wmo, zullen vanaf juli 2012 in het nieuwe welzijnspakket worden opgenomen. Tot die tijd blijft IJsselWijs deze uitvoeren.

Knelpunten melden
Bewonersinitiatieven die nu gebruik maken van een locatie van Perspect die zal sluiten, krijgen van Perspect een alternatief tot 1 juli 2012 aangeboden. Loopt u vast of dreigt uw bewonersinitiatief zonder activiteitenruimte te komen, meld dit dan door een mail sturen naar:
nieuwwelzijn@ijsselmonde.rotterdam.nl. Geef daarbij a.u.b. aan wanneer u gebruik maakt(e) van welke locatie, welke voorzieningen u nodig heeft, op welke dag en welke tijd, met hoeveel personen u gemiddeld aanwezig bent, en welk alternatief Perspect u heeft aangeboden. Vermeld hierbij uw naam, telefoonnummer en functie binnen het bewonersinitiatief. De deelgemeente onderzoekt bij knelpunten de mogelijkheden voor een andere activiteitenruimte en brengt de betrokken partijen met elkaar in contact.

Perspect logo sprak in bij raadsvergadering 15 december 2011

15 december jl. vond een deelraadsvergadering plaats

met opnieuw welzijn op de agenda.

Bewoner van IJsselmonde,

medewerker van Perspect én voorzitter van de ondernemingsraad, Gré Korteweg sprak in.

Lees hier haar betoog.

De publieke tribune was opnieuw goed gevuld

met bewoners van IJsselmonde

en medewerkers en vrijwilligers van Perspect en andere welzijnsorganisaties.

Zij droegen spandoeken met teksten als:

'Wie zit er hier nu te slapen?' en 'Je bent een rund als je met welzijn stunt'.

De oppositie diende een motie van afkeuring

in over de gang van zaken tot nu toe.

Extra commissievergadering samenleving 1 december 2011

Netty Verschoor, directeur van Perspect was 1 december jl.

uitgenodigd deel te nemen aan een discussie over het verloop

van de transitie welzijn tijdens een extra commissievergadering samenleving.

Deze extra commissievergadering kreeg een onverwachte en kwalijke wending.

Coalitiepartijen CDA, LR, CU/SGP en VVD haalden het agendapunt van de agenda!

De uitgenodigde partijen, waaronder Perspect,

kregen daardoor niet de kans hun kritische geluid op het verloop van het proces te uiten.

Door deze politieke truc toe te passen, mochten zij slechts inspreken.

En daarmee was de vergadering afgelopen.

De oppositiepartijen waren net zo verbouwereerd als de uitgenodigde partijen.

Gré Korteweg sprak in namens medewerkers van Perspect.

Lees hier haar betoog.

Luister hier naar de reportage van RTV Rijnmond

Open IJsselmondse Talkshow over welzijn

Donderdag 22 december aanstaande presenteert Studio TV IJsselmonde de Open IJsselmondse Talkshow. De uitzending zal geheel gewijd zijn aan de veranderingen in welzijn en de gevolgen voor de bewoners van IJsselmonde en de welzijnsorganisaties. De titel is "WELZIJNSORGANISATIES IN DE KNEL??". Vertegenwoordigers van welzijnsorganisaties gaan in debat met politieke partijen. Locatie Eetcafé Zeezicht, Herenwaard 3, aanvang 14.00 uur. Wees IJsselmondig en kom ook!

Reactie oppositie op invoering 'nieuwe welzijn'

Onderstaand stuk is geschreven door Fracties PvdA, HIJ, Groen Links en D66

Oppositiepartijen hebben grote vraagtekens bij uitvoering Transitie Welzijn

Deelgemeente IJsselmonde moet de komende jaren fors bezuinigen op het welzijnswerk. Daarom is een onderzoek gehouden, waarbij onder meer de conclusie werd getrokken dat zowel de deelgemeente als het welzijnswerk verbeteringen moeten aanbrengen om in te kunnen spelen op de vraag van de bewoners van IJsselmonde. Het bestuur van de Deelgemeente heeft daarbij een plan uitgestippeld dat op hoofdlijnen door alle partijen wordt gesteund. Onderdeel daarvan was dat bestaande welzijnsinstellingen konden meepraten over de nieuwe opzet. Ook zou hen de mogelijkheid geboden worden mee te doen in de nieuwe opzet.

Bij de oppositiepartijen zijn echter wel gaandeweg grote vraagtekens gerezen over de manier waarop dit traject vorm wordt gegeven. De bestaande welzijnsinstellingen hebben te maken met grote onzekerheid over de toekomst, en moeten personeel gaan ontslaan. Personeel zou in aanmerking moeten komen voor wachtgeldregelingen, maar er is niets geregeld over de vraag hoe dat betaald moet worden.

Ook is nog volkomen onduidelijk wat er voor het huidige aanbod van welzijnswerk in de plaats zal komen. Verder zijn er grote vragen over wat er gebeurt in de tijd tussen het beëindigen van de subsidies aan de welzijnsinstellingen en de start van het “nieuwe”welzijnswerk.

Op verzoek van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de HIJ en D66 werd er donderdagavond 1 december een extra vergadering van de commissie Samenleving belegd om over het transitieproces welzijn met elkaar te discussiëren. Ruim 80 aanwezigen waren speciaal naar deze vergadering gekomen. Spandoeken, protestborden, een zwarte welzijnspiet, boze bewoners en veel verontruste medewerkers van welzijnsorganisaties die de deelgemeente IJsselmonde rijk is.

Tot verbijstering van de volledige oppositie en het publiek diende het CDA direct na de opening van de vergadering een agendavoorstel in. Deze partij wilde het agendapunt met betrekking tot het welzijnswerk schrappen, terwijl dit nu net het enige doel was van de vergadering. CDA, VVD, Leefbaar Rotterdam én ChristenUnie/SGP stemden vóór, zodat er niet inhoudelijk gepraat kon worden over het welzijnswerk. Een golf van kritiek van de publieke tribune was het gevolg, waardoor de voorzitter het publiek moest manen zich te onthouden van instemming of ontstemming.

Het bestuur van de deelgemeente, gesteund door de coalitiepartijen, houdt vast aan het volgende:
• Voor Perspect heeft het dagelijks bestuur besloten dat de subsidierelatie wordt beëindigd per 1 juli 2012 en dat voor het tijdvak van 1 januari 2012 tot 1 juli 2012 een budgetsubsidie wordt verleend.
• Voor DOCK heeft het dagelijks bestuur besloten dat de subsidierelatie wordt beëindigd per 1 juli 2012 en dat voor het tijdvak van 1 januari 2012 tot 1 juli 2012 een budgetsubsidie wordt verleend (voor Algemeen Maatschappelijk Werk).
• Voor SPIJ heeft het dagelijks bestuur besloten dat de subsidierelatie wordt beëindigd per 1 januari 2013 en dat voor het tijdvak van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013 een budgetsubsidie wordt verleend.

De oppositiepartijen betreuren het dat donderdagavond de bespreking van het ontvlechtwerk van het "oud-welzijn"naar “het nieuwe welzijn”, niet besproken kon worden omdat de coalitie dit punt van de agenda heeft weten af te voeren.
Naar de mening van de oppositie leven er nog vele vragen bij de instellingen, is het transitieproces niet duidelijk en verkeren de medewerkers, bewoners en gebruikers van de instellingen in onzekerheid over hun toekomst.

We zullen in de raadsvergadering van 15 december a.s. opnieuw aandacht vragen voor de onrust, die er heerst in welzijnsland en over de invoering van het “nieuwe” welzijnswerk

Fracties PvdA, HIJ, Groen Links en D66

Motie van afkeuring Transitie Welzijn naar prullenbak verwezen

Massaal zaten welzijnsmedewerkers en bewoners wederom op het publieke gedeelte van de raadzaal in IJsselmonde. Nog steeds is er onduidelijkheid voor de welzijnsoraganisaties in deze deelgemeente. De ondernemingsraad van Perspect, Peuterwerk en OK IJsselmonde maakte nogmaals gebruik van het spreekrecht om dit nog eens te melden aan de verantwoordelijken hiervoor binnen de deelgemeente.

Er onstond verder deze avond een debat over transitie welzijn, volgens PvdA en GroenLinks gaat het procedureel fout en vraagt men de portefeuillehouder hiermee te stoppen en op te schorten tot 1 januari 2013. De mogelijkheid is hiervoor aanwezig. Volgens de portefeuillehouder, Bram van Hemmen, is daar geen sprake van. Op 1 juli 2012 stopt de subsidie voor 6 instellingen. Daar aan zijn nog wel een aantal voorwaarden gekoppeld zo bleek gisteravond in de deelraadsvergadering. Begin volgend jaar is het bestek bekend, en in mei worden de nieuwe aanbieders Welzijn bekend gemaakt.

Er zat niets anders op voor de oppositie, met uitzondering van D66, om een motie van afkeuring in te dienen t.a.v. Transitie Welzijn. Deze werd naar de prullenbak verwezen door de gehele coalitie, tot teleurstelling van de oppossitie en betreffende instellingen.

Hieronder de motie van de PvdA, GroenLinks en de HIJ (Huurdersvereniging IJsselmonde):

De Deelraad van IJsselmonde bijeen op 15 december 2011
Constaterende dat:
- het proces van transitie een valse start kreeg door vormfouten van het DB in de procedure (2e presentatie De Klerk)
- bij de definitieve keuze de consequenties van afbouwverplichtingen meegewogen zouden worden (2e presentatie De Klerk)
- dat de welzijnsinstellingen bij de analyse van de problemen en inventarisatie van de oplossingsmogelijkheden en het formuleren van het na te streven resultaat betrokken zouden worden (2e presentatie De Klerk)
- verkeerde informatie over het aanbestedingsproces verstrekt is (cie Samenleving 8 juni, aanbesteding kan onderhands) (Deelraad, 8 september, aanbesteding moet Europees)
- dat aan de huidige instellingen de toezegging gedaan is, dat zij allemaal kunnen meedingen in het aanbestedingsproces (cie samenleving, 6 september (2x!) en besluit van Deelraad 8 september 2011)
- de afbouw open en transparant zou zijn (cie samenleving, 6 september 2011)
- er toezeggingen gedaan zijn over de afbouwkosten (cie Samenleving, 6 september 2011 en 8 juni 2011)

overwegende dat:
- medewerking van aanbieders een kritische succesfactor voor het slagen van de transitie is (1e presentatie De Klerk)
- er onvoldoende heldere en open communicatie geweest is naar de welzijnsorganisaties
- huidige welzijnsaanbieders bij de analyse van de problemen enz. te weinig betrokken zijn geweest
- door verkeerde informatie van het DB over de aanbesteding en door de besluitvorming van het DB het voor huidige aanbieders van welzijn onmogelijk is mee te dingen in de aanbesteding
- besluiten over de afbouw genomen zijn zonder dat het implementatieplan bij de Raad bekend is
- er over de afbouwkosten voor de huidige instellingen geen duidelijke afspraken gemaakt zijn
- door het gevoerde beleid van de portefeuillehouder Welzijn partijen niet meer met elkaar werken maar tegenover elkaar staan in de rechtszaal

concluderende dat:
- het tot nu toe gevoerde beleid onvoldoende aansluit op de analyse uit het rapport ‘Focus en Massa’ en de toezeggingen gedaan door de portefeuillehouder keurt het door de portefeuillehouder Welzijn in het kader van de transitie Welzijn tot heden gevoerde beleid af.

Huurdervereniging IJsselmonde, Jaap Faber

PvdA, At Polhuis
GroenLinks, Jos van Eijk
18-12-2011
bron:ijsselmondenieuws

Verdiend zonder te werken  is een herrindering van  lang geleden

Beste Joop

 Dezen  speeches  heb  ik geschreven om op 15 december ’11 als rede te gebruiken voor de cohesie in IJsselmonde maar inverband met de drukte kreeg  ik geen spreektijd  alleen maar in de commissie samenleving maar  dan is het leed al gedaan. Zodoende heb ik sommige regels aan gepast  of ingekort maar je kan  deze speeches wel door geven aan de welzijnsorganisatie  dat   gezien moet worden als een steun aan de welzijnsorganisatie ect en  niet  gezien mag worden als een actie tegen het dagelijkse bestuur dit is helaas mijn verantwoording niet meer.

 Met vriendelijke groet

Theo de Bruijn   

(1)

Het verschil  tussen  willen  en doen dat  gaat  Leefbaar IJsselmonde niet goed af dezen partij heeft wat uit te leggen  zelf vermoed ik dat Leefbaar IJsselmonde  te veel de hand vasthoud van het CDA  je ziet de omstandigheden en  dan  lichaamstaal  en dan zeg ik als ex raadslid IJsselmondeleeft . Loopt  niet  te  hart van stapel  daarom past dit  sanario   ook bij  dezen overheid die de burgers buitengewoon onrechtmatig  belasting laat betalen voor wat  je kijkt maar naar de afgelopen tijd het jongeren belijd in elke wijk drie of vier jongerenwerkers een maranier die de boel in de gaten moet  houden nu weer een gebiedsmedewerker  misschien een ander manier van werken we zien maar.

 Dan de   armoede die neemt toe mensen gaan  uit  stelen van andere mans goed . Maar ook het weg vallen van je werk en/ of een echtscheiding, een   langdurige ziekte waar de zorg   ontbreekt  om dat het geld op is en dan praat ik nog niet eens over  de  diverse verhogingen van de  locale, en overheid belastingen en toeslagen  die gaan  vervallen.

Dan de  welzijn organisatie`s die  raken hun status kweit  en gaan over in  een nieuwe organisaties een organisatie die zijn sporen nog moet verdienen  het verschil   te maken krijg  met een partij als CDA die zich als David gedraagd in Bijbelse termen dat is  anders wat de CDA ons voorhoud zelf  heb ik altijd gedacht   deze partij komt  op voor de zwakkere in de samenleving  die  hebben  het goed  met ons voor   zij noemen zich zelf als partij  een goede volksvertegenwoordege  tot twee maal toe  hebben zij gepresteerd.

Om de bevolking van IJsselmonde te supporteren naar deze deelgemeente   dat is de  kracht,  waarschijndelijk  van  de  CDA  zij   praten altijd over normen en waarde  dat weet u  maar liegen. Kunnen zij  als de beste het onthouden van  spreekrecht dat  brengt   moelijkheden  met zich mee  het  is een  democratie  recht maar.  Dat het  Onder de rechter valt dat mag nooit een verschil maken   in onse  democratie  het  is de   de rechsgang  als je kijkt naar de   Pvv kamerlid Geert  Wilders het   toont.

De   zwakheid aan van het   CDA altijd maar draaien om de pot, wat    vol   zit van   monistisch trekken  het   is  een oud staatsrecht van de vorige eeuw dat de overheid beslist en niet de burgers. Voorzieningen verdwijnen, welzijns organisatie worden op straat gezet maar ook de aanpak van de armoede waar veel   veld werk  in zit dat  verschillende politieke partijen in de vorige periode heeft gedaan.

 Dat  was al   geagenteerd of gerealiseerd daar waren wij best   trots op.   Het zijn de verkeerde  keuzes  dat  de burgers  niets meer te makken heeft  dat   brengt de burgers in de problemen maar  ook de overheid  moet een pas op de plaats maken   het voorbeeld geven om te verminderen.

 Dat  deelraadsleden en/of  bestuurders  die niets doen  voor de burgers moeten ontslagen worden  of de eer aan zich zelf  houden   dat geld voor  elke partij dat  niets doenders in de raad geen taak heeft    dat  scheeld op jaar basis vele miljoenen euro`s.

Maar  een nieuwe partij LeefbaarIJsselmonde   moet open en eerlijk zijn in je mening maar ook berijd zijn om de wensen van de burgers in de praktijk uitvoeren.  Of de loyaliteit bij de bevolking leggen i.p.v. bij partijgenoten maar ook  ambtenaren kunnen aansturen zodat ze achter het bureau vandaan komen.Criminelen  keihard kunnen aan pakken en niet gedogen,altijd open en eerlijk je

mening geven maar ook de  wensen van de burgers in de praktijk uitvoeren. En bereid zijn om mee te werken aan grondige verandering van het deelraadsysteem.

( 2)

Het  dienstencentrum  in stand houden  was een moeilijke beslissing van Leefbaar IJsselmonde  te weinig ervaring in het gemeente herstel  dat al   al vijftigjaar bestaat  maar nu staat het al twee jaar  leeg ik vindt dit boeschit maar  dan  krijgt  je te horen dat  jongeren   de toekomst heeft  maar   vergeten wordt  dat de senioren en ouderen dit  hebben verdiend .

 Dat is een beledeging aan senioren  en ouderen  die veel hebben gedaan om   ijsselmonde op de kaart te zetten en  ook niet  verplan waren om zich  zomaar aan de zijkant te laten zetten  terwijl in de zelfde periode  veel  belasting geld werd uit ge geven aan Jeugd plaatsen, vrouwe studio`s  opgericht  door  vrouwen   om de Nederlandse taal te leren ect

Of  de nieuwelingen  die van  buiten kwamen en zich hier gingen  zetten in IJsselmonde dat bracht alleen maar ongerustheid  met zich mee , want veilig heid is ver te zoeken  mensen worden beroofd  ik heb mij nog nooit zo onveilig ge voeld in IJsselselmonde.

 Ook het parkeerbelijd werd onder grote druk uit gesteld tot nader order maar geen pre voor Leefbaar IJsselmonde   al lieten zij het wel   blijken bij de bevolking  of overkomen zij konden  niet anders  zij moesten wel.

Het was de hr, de Bruijn gemeente raadslid  van de PvdA  die tot  dit uitstel heeft op  geroepen om Lombardijen  te vrijwaren van het parkeerbelijd in IJsselmonde maar ook  de burgers de kans te geven om   te  luisteren en aan te  kunnen tonen dat het werkelijk nodig is om  parkeerbelasting te gaan heffen in Lombardijen.

 Naartuurlijk gaat deze bezuinigingen  niet in onse kleren zitten   en dat er keuses gemaakt moet worden dat weet  iiedereen   maar nooit eenzijdig ook de welzijns en/of  cultuur  organisaties of sportvereniging   had dit  kunnen begrijpen. Ook deze problemen waren bekend bij deze coalitie hier in IJsselmonde. Maar de  consuqenties  die hier uit voorvloeit  worden  niet  eerlijk  verdeeld  tegen over   ander groepen  met  verschillinde  Organisatie`s  die de  werkloosheid  worden in geschopt   dat is  een  asiosiaal en een  onzin belijd dat,   mag  u niet toelaten dat is juist de  dualisering  en u  rol daarin als raadslid   u   moet zorgen 

Dat u  bereid bent om de Coolsingel  tegen te werken  en de bezuiniging met een  creatieve op lossing te komen .

 Zelf als je naar het   bevolking aantal  kijkt  van 60.000 inwoners  in deze deelgemeente  IJsselmonde daar wordt  men  niet vrolijk van dan  is de beslissing gouw gemaakt  om  zes of meer  welzijn organisaties  niet te hand haven  en/ of  in stand te houden  dat geld ook voor diverse sportverenigingen die op de rand  zitten  zij hadden  met elkaar moeten praten over een fusie  om tot een platte welzijnsorganisatie   of sportverreniging  te  komen.

(3)

 Nu kan de CDA wel zeggen u zoekt het maar uit tuurlijk zelfredzaam  dat is de kracht  in ons  maar  is dit waar  ? of  moreel verwerpelijk  nee het   is een intentie  die gebaseerd is op deze bezuiniging van de Stad en de deelgemeente`s moeten  deze verantwoordelijkheid niet nemen dat is geen onderbouwing aan  zelfredzaamheid dat   is een mening .

Het    gaat  mij hoofdzakelijk  om deze  senioren en jongeren  die alleen maar hun plek verliezen  dat bij niet bij machtig  is  om naar een andere locatie toe te  gaan dat  algemeen gevoel   van onbegrip  die  burgers  ondergaat  is mijn ongerustheid de  mensen mogen niet de dupe worden van het huidege sisteem van het bezuiniging die door de politiek ons wordt op gelegd .

Ook de structure lasten moet zo mogelijk oplossingen gericht  zijn of gezocht  moet worden  waar acties die daadwerkelijk  de oplossingen aan  kunnen leveren en die op het niveau van de deelgemeente gerealiseerd kunnen worden.

En dit geld   voor alle inwoners maar ook hun woonomgeving  moet  een punt van Leefbaar IJsselmonde  zijn  om  burgers centraal te stellen.  Een  ongerustheid dat   geeft  een  ongewenste sitiatie aan   zelf  het belang van de veiligheid, ontbreekt dat  zorgt voor onrust bij de bewoners u saneerd   op de verkeerde manier dat    geeft  een verkeerd beeld    het belang van de  burgers gaat u geheel voorbij  het geld  wat u besteed aan het sportbelang  gaat te kosten  van de welzijn organisatie  die genoodzaakt zijn om in te leveren.

Ook te veel  hierarhiesche  dingen worden ondergeschikte  neergezet om belangrijke punten naar voren te laten komen inplaats dat de maatschappelijke strukturen  worden neer gezet en dat  fusies  in deze tijd aan de orde zijn.

 En  alles wat met deze materie te maken heeft  geeft  ons  vitaliteit dat  verstrekt   elkaar  en is een krachtige implementatiemethoden  van toepassing  dat   geeft  ons een goed gevoel om het effect te verduurzamen en  voortgang in kaart te brengen.

Mensen horen vooral in dezen tijd voorop te staan dat heeft  iedere medewerker van de welzijnsorganisatie die  hebben  dezen  behoeftetes dat  dient   na  te komen dat is  ook  Inspireren door informatiebijeenkomsten voor mederwerk of zorgverlener is  aandacht   geven,oa, fysieke,emotionele,geestelijke en sociale begelijding in het zoeken naar een nieuwe baan.

Ook de organisatie  moet zo    plat mogelijk zijn dat  meer  gericht  is  tot een coordinator  die    richting  kan geven:   sturing en focus geven via het aanstellen van een eigen regiegroep is het inbedden en verstrekken van bestaande intiatieven en het leggen van  nieuwe initiatieven vooral in dezen tijd waar kwaliteit van het leven voorop hoord te staan.

Ten slotte

Daarom  een beroep op deze deelraad om  te kijken naar de  beste organisatie die wel passen in het plaatje van IJsselmonde Oa,   welzijnsinstelling  die zijn sporen al heeft verdiend in IJsselmonde  maar ook de senioren  om  de plek terug te  geven  die meer oog hebben voor de kwaliteit voor familie en dierbare   maar ook  verantwoordelijk zijn  voor het herstel van  de kwaliteit van leven  . “

Theo de Bruijn

nieuw welzijn ijsselmonde

20 december 2011 | Deelgemeente IJsselmonde | nieuwsbericht

Het welzijn in de deelgemeente IJsselmonde gaat veranderen.

nieuw welzijn ijsselmonde

Jongerenactiviteit

Het nieuwe welzijn moet de bewoners, en hun kracht, centraal stellen. De nadruk ligt op zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken. Daarnaast is er door de bezuinigingen minder budget voor het welzijnswerk.

Het dagelijks bestuur heeft de structurele subsidierelaties beëindigd met de zes grote welzijnsinstellingen: DOCK, Onbenutte Kwaliteiten (OK) IJsselmonde, Perspect, Stichting Peuteropvang IJsselmonde (SPIJ), Stichting Welzijn Feijenoord-Jongerenwerk IJsselmonde (SWF-JIJ) en IJsselWijs. Via een aanbesteding wordt een nieuwe opdracht voor welzijn in IJsselmonde uitgezet, waarin allerlei welzijnsactiviteiten zijn opgenomen. Het nieuwe welzijn start per 1 juli 2012. Over wat er tot 1 juli zal gebeuren, heeft de deelgemeente met de instellingen gesprekken gevoerd.

• DOCK ontvangt van de deelgemeente IJsselmonde voor algemeen maatschappelijk werk (AMW) subsidie tot 1 juli 2012. DOCK bouwt de taken voor het AMW af, maar blijft tot 1 juli 2012 de lopende dossiers en nieuwe, acute zaken behandelen.
• De subsidie aan OK IJsselmonde stopt per 1 januari 2012. Tot 1 juli 2012 worden de lopende OK-trajecten afgerond. Daarnaast zal OK IJsselmonde zich bezighouden met de verdere ontwikkeling van de Participatiewijzer.
• Perspect verzorgt welzijnswerk in de deelgemeente IJsselmonde waaronder opbouwwerk, sociaal cultureel werk, kinderwerk en de Trefpunten. Perspect zorgt tot 1 juli 2012 voor de basisinfrastructuur op het gebied van welzijn. In de Beverwaard, Groot IJsselmonde en Lombardijen blijft tot 1 juli 2012 minstens één locatie beschikbaar voor sociaal culturele activiteiten, namelijk Trefpunt De Dijk en Trefpunt De Focus (locaties van Perspect) en Wijkgebouw Lombardijen aan de Menanderstraat.
• SPIJ verzorgt peuteropvang op twaalf locaties. De subsidie loopt door tot 1 januari 2013.
• Tot 1 juli 2012 zorgen jongerenwerkers van SWF-JIJ voor de openstelling van de Talenthouses en de begeleiding van de Jongerenraad. Activiteiten van jongerengroepen (zoals de dansgroepen en muziekstudio), activiteiten op basis van de vraag vanuit jongeren, en samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en jongerenwerk lopen door tot juli 2012.
• De VraagWijzer loopt heel 2012 door. Voor andere taken, zoals ouderenadvies en het Vlechtwerk Wmo, krijgt IJsselWijs subsidie tot 1 juli 2012.

PvdA stelt vragen over welzijnssector IJsselmonde

Dinsdag hebben PvdA-raadsleden Fatima Talbi en Tunahan Kuzu vragen gesteld aan het stadsbestuur over het proces in aanloop naar de aanbestedingen in de welzijnssector in IJsselmonde. In deelgemeente IJsselmonde is namelijk de pilot van start gegaan en er komen klachten binnen bij de PvdA zowel uit het veld als van bewoners dat het proces allerminst soepel verloopt.

“Wij ontvingen van bewoners uit IJsselmonde en van instellingen als de OK-bank in IJsselmonde, Stichting Peuteropvang IJsselmonde en van Welzijnsorganisatie Perspect verschillende klachten over het proces in aanloop naar aanbestedingen in de welzijnssector. Daarom hebben wij besloten deze vragen te stellen,” zegt Talbi.

“Wij willen onder meer weten van het stadsbestuur of het stadsbestuur van mening is dat de manier waarop de aanloop naar de aanbestedingen in de welzijnssector in deelgemeente IJsselmonde is verlopen correct heeft plaatsgevonden.”

21-12-2011 bron:dichtbij.nl

Nieuw welzijn IJsselmonde

Het welzijn in de deelgemeente IJsselmonde gaat veranderen.

Het nieuwe welzijn moet de bewoners, en hun kracht, centraal stellen. De nadruk ligt op zelfredzaamheid, participatie en sociale netwerken. Daarnaast is er door de bezuinigingen minder budget voor het welzijnswerk.

Het dagelijks bestuur heeft de structurele subsidierelaties beëindigd met de zes grote welzijnsinstellingen: DOCK, Onbenutte Kwaliteiten (OK) IJsselmonde, Perspect, Stichting Peuteropvang IJsselmonde (SPIJ), Stichting Welzijn Feijenoord-Jongerenwerk IJsselmonde (SWF-JIJ) en IJsselWijs. Via een aanbesteding wordt een nieuwe opdracht voor welzijn in IJsselmonde uitgezet, waarin allerlei welzijnsactiviteiten zijn opgenomen. Het nieuwe welzijn start per 1 juli 2012. Over wat er tot 1 juli zal gebeuren, heeft de deelgemeente met de instellingen gesprekken gevoerd.

• DOCK ontvangt van de deelgemeente IJsselmonde voor algemeen maatschappelijk werk (AMW) subsidie tot 1 juli 2012. DOCK bouwt de taken voor het AMW af, maar blijft tot 1 juli 2012 de lopende dossiers en nieuwe, acute zaken behandelen.
• De subsidie aan OK IJsselmonde stopt per 1 januari 2012. Tot 1 juli 2012 worden de lopende OK-trajecten afgerond. Daarnaast zal OK IJsselmonde zich bezighouden met de verdere ontwikkeling van de Participatiewijzer.
• Perspect verzorgt welzijnswerk in de deelgemeente IJsselmonde waaronder opbouwwerk, sociaal cultureel werk, kinderwerk en de Trefpunten. Perspect zorgt tot 1 juli 2012 voor de basisinfrastructuur op het gebied van welzijn. In de Beverwaard, Groot IJsselmonde en Lombardijen blijft tot 1 juli 2012 minstens één locatie beschikbaar voor sociaal culturele activiteiten, namelijk Trefpunt De Dijk en Trefpunt De Focus (locaties van Perspect) en Wijkgebouw Lombardijen aan de Menanderstraat.
• SPIJ verzorgt peuteropvang op twaalf locaties. De subsidie loopt door tot 1 januari 2013.
• Tot 1 juli 2012 zorgen jongerenwerkers van SWF-JIJ voor de openstelling van de Talenthouses en de begeleiding van de Jongerenraad. Activiteiten van jongerengroepen (zoals de dansgroepen en muziekstudio), activiteiten op basis van de vraag vanuit jongeren, en samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en jongerenwerk lopen door tot juli 2012.
• De VraagWijzer loopt heel 2012 door. Voor andere taken, zoals ouderenadvies en het Vlechtwerk Wmo, krijgt IJsselWijs subsidie tot 1 juli 2012
.

20/12/2011 - 22:32
Bron:gemeente IJsselmonde

Powered by Rainbow